นำเสนอสาระน่ารู้ บทความดีๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกน้อยในวัยเรียน เพราะวัยนี้เป็นวัยที่ลูกๆ เริ่มเข้าสู่สังคมภายนอก ลูกๆ ของเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัว ให้เข้ากับสังคมภายนอกที่อาจจะแตกต่างจากที่เป็นอยู่อย่างมาก จะต้องออกไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆ อย่างโรงเรียน มีทั้งครูและเพื่อนๆ ที่เขาอาจจะไม่คุ้นเคย คุณพ่อคุณแม่จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพัฒนาการของลูก และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะแก้ไขและส่งเสริมให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีสมวัย และสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่าเริงสดใส

การฝึกอบรม ฝึกวินัยให้แก่ลูกในวัยเรียน 6-13 ปี แนะนำวิธีการอบรม โดยการลงโทษอย่างมีเหตุผล การลงโทษโดยการกักบริเวณ หรือ "ขอเวลานอก" ...

การดูแลลูกในวัยเรียน ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง ถ้าเด็กเจ็บป่วยไม่สบาย จะทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก เสียเวลาในการเรียน ...

พัฒนาการที่ควรจะเป็นของเด็กอายุ 6-7 ปี เด็กอายุ 6-7 ปี ส่วนใหญ่จะศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 2 ควรจะมีพัฒนาการด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ...

  พัฒนาการของเด็กอายุ 10-12 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ควรมีพัฒนาการทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ดังต่อไปนี้ การฟัง ...

พัฒนาการของเด็กอายุ 8-9 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ควรมีพัฒนาการทางด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน ดังต่อไปนี้ การฟัง ฟังแล้วจับใจความสำคัญได้ ...

  พัฒนาการของเด็กในวัยเรียน พัฒนาการปกติทางด้านการเคลื่อนไหว และสติปัญญา การทรงตัวและการเคลื่อนไหวทรงตัวได้ดี ขี่จักรยาน 2 ล้อได้ ...

น้ำหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการของเด็กในวัยเรียน พัฒนาการของลูกวัยนี้ อาจเห็นไม่ชัดเจนเหมือนช่วงขวบปีแรก ๆ เพราะการเปลี่ยน ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares