ส่งเสริมพัฒนาการอย่างสมดุลครบทุกด้าน

ส่งเสริมพัฒนาการอย่างสมดุลครบทุกด้าน

พ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก ควรเข้าใจขั้นตอน พัฒนาการของเด็กวัยเรียน ซึ่งเน้นด้าน การเรียนรู้ เหตุผล การแข่งขัน เปรียบเทียบ การเข้ากับเพื่อน และทำตามกฎระเบียบ ในสังคม เด็กวัยประถม ศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับตัว ให้เข้ากับความต้องการของทาง บ้าน โรงเรียน และสังคม ซึ่งบางครั้ง อาจจะขัดแย้งกัน พ่อแม่ควรชี้แนะให้เด็กรู้จัก ปรับตัวและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

เด็กต้องการความรัก ความอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ครู และ ผู้ปกครอง ซึ่งจะทำให้เด็กมีสภาพจิตใจ และอารมณ์ดี มีความสุข ภูมิใจใน ตนเอง มีความมั่นใจว่าตน เป็นสมาชิกของครอบครัว และเป็นที่ยอมรับของ เพื่อน และครู

เด็กต้องการมี ประสบการณ์จากการกระทำของตน และเรียนรู้จากพ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง เพื่อน และสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เหตุผลแยกแยะ ได้ถูกต้อง และรู้จักการปรับตัว ได้เหมาะสมเพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

พ่อแม่ควรฝึกให้ลูก รู้จักควบคุม และแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสมและสามารถ อดใจรอ สิ่งที่ต้องการได้ ไม่เอาแต่ใจตัวเอง แต่คำนึงถึง ความต้องการ และ ความรู้สึก นึกคิดของผู้อื่นด้วย โดยพ่อแม่ต้องทำเป็นตัวอย่าง ให้ลูกมีกิจกรรม รับผิดชอบในหน้าที่ ทั้งในครอบครัว และโรงเรียนตามกำลัง ความสามารถจะได้มีความภูมิใจในผลงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เด็กแต่ละคน จะมีความถนัดและความสามารถไม่เหมือนกัน พ่อแม่จึงไม่ควร กะเกณฑ์ บังคับโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริง ไม่ควรซ้ำเติมหรือเปรียบเทียบ ให้ลูกเกิดปมด้อย แต่ควรให้ กำลังใจ ส่งเสริมตามความถนัดและแนะนำให้ลูก แก้ไข ปรับปรุงส่วนที่บกพร่อง

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารรักลูก ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares