มาเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดี สำหรับเด็กวัยเรียนกันเถอะ

มาเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดี สำหรับเด็กวัยเรียนกันเถอะ

คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกกำลังจะเข้าโรงเรียน มาดูกันว่า เขาต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้าง

วัยประถมศึกษา (6-12 ปี) พัฒนาการของเด็กไทยวัยนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาว ชนแห่งชาติ ได้ทำคู่มือการพัฒนาการเด็ก ตามความต้องการพื้นฐานของเด็กฉบับ ประชาชน พ.ศ. 2535 เป็นเอกสารเลี้ยงลูกถูกวิธีเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก สำหรับ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยนี้

รู้จักลูกวัยเรียน เด็กอายุ 6-12 ปี มีร่างกายที่กำลังเจริญเติบโต มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ จากประสบการณ์ของตนเอง จากบุคคลและสื่อต่าง ๆ จึงช่างซัก ช่างถาม และชอบลอง ทำสิ่งที่ท้าทายความสามารถ ต้องการเพื่อนเล่นเป็นกลุ่ม ชอบแข่งขัน ออกกำลัง และแสดงออก ในรูปแบบต่าง ๆ ต้องการให้ผู้อื่นสนใจ ชอบการยกย่อง ชมเชย รวมทั้งการยอมรับจากพ่อแม่ ครู และเพื่อนพ่อแม่ต้องส่งลูกวัยนี้ทุกคน เข้าโรงเรียนตามกฎหมาย เพื่อให้อ่านออก เขียนได้ รู้จักแก้ปัญหา และมีความรู้พื้นฐาน สำหรับปฏิบัติหน้าที่ของตน ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้ ต้องดูแลให้ลูก อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กินอาหารที่มีคุณค่าเพียง พอ ได้เล่นและพักผ่อนอย่าง เหมาะสมจะได้มีสุขภาพแข็งแรง พ่อแม่ควรทำตัวเป็น ตัวอย่างที่ดี ปลูกฝังให้ลูก มีระเบียบวินัย มีมารยาท และนิสัยดี ฝึกให้รู้จักกิน และใช้ สิ่งที่มีประโยชน์ ปลอดภัย และประหยัด พ่อแม่ควรร่วมมือกับครู จัดให้ลูกได้มีเวลา โอกาส และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน การเรียนรู้ สนใจการคบเพื่อน และกิจกรรม ของลูก ให้ลูกร่วมทำกิจกรรม และรับผิดชอบหน้าที่ในครอบครัวและโรงเรียน เป็นการส่งเสริม ให้ลูกใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี มีเพื่อน รักงาน มีความมานะ พยายาม และภาค ภูมิใจในตนเอง อันเป็นพื้นฐาน ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเตรียมตัวเพื่อการศึกษา และ ประกอบอาชีพต่อไป

เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีสำหรับลูกวัยเรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของลูกในวัยนี้ ที่อยากรู้อยากเห็น ต้องการคำอธิบายด้วย เหตุผล เริ่มมีเพื่อน และมีสังคมนอกบ้าน พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู จึงจำเป็นต้องปรับบทบาท จาก เดิมเคยทำสิ่งต่าง ๆ ให้ลูก เกือบทั้งหมด มาเป็นการหัดให้ลูก รู้จักพึ่งตนเอง โดยพ่อแม่ ยังต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอ ให้ลูกได้กินอาหาร และพักผ่อนอย่างเพียงพอ และสั่งสอนให้ลูก รู้จักกาลเทศะ และการอยู่ร่วมกับคนอื่นเตรียมลูกให้พร้อม ที่จะช่วยตัวเอง เกี่ยวกับการกิน การรักษาความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว และการระมัดระวัง ป้องกันตัวเอง จากอันตราย และอุบัติเหตุติดต่อโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับลูก โดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัย ในการเดินทาง จัดเตรียมหลักฐาน คือ สูติบัตรของลูก สำเนาทะเบียนบ้านที่ลูกมีชื่ออยู่ และสมุดสุขภาพของลูก รวมทั้งจัดเตรียมของใช้สำหรับการไปโรงเรียนให้ความสำคัญของการเรียน สนับสนุนให้ลูกไปโรงเรียน ดูแลให้ลูกทำการบ้าน และทบทวนบทเรียน อย่างสม่ำเสมอ และให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Modern Mom ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares