พัฒนาการของเด็กอายุ 8-9 ปี

พัฒนาการของเด็กอายุ 8-9 ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ควรมีพัฒนาการทางด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน ดังต่อไปนี้

การฟัง ฟังแล้วจับใจความสำคัญได้ ถ่ายทอดได้ สามารถชี้แจงเหตุผลประกอบ ตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นได้ นอกจากนี้ต้องรู้จักใช้ความคิด ทราบความ ต้องการของผู้พูด แยกข้อเท็จจริงออกจากกันได้ ตัดสินใจว่าจะปฏิบัติอย่างไรได้ ตลอดจนสามารถอธิบายความหมายตามนัยของผู้พูดได้ และควรมีมารยาทในการฟัง ไปพร้อม ๆ กันด้วย

การพูด รู้จักพูดด้วยน้ำเสียงถ้อยคำสุภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ มีมารยาท และรู้ระเบียบปฏิบัติในการพูด มีบุคลิกภาพที่ดีในการพูด สามารถเริ่มต้นและดำเนิน การสนทนาง่าย ๆ ได้ ใช้เหตุผลในการรับฟัง และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเล่า เรื่องประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

การอ่าน อ่านได้ชัดเจนถูกต้องตามจังหวะลีลา คล่องแคล่วและรวดเร็ว อ่านแล้ว จับใจความได้ดี สามารถอ่านทำนองเสนาะได้อ่านแล้วตอบคำถามวิจารณ์เรื่อง ทำรายงานและเขียนบันทึกสรุปได้

การเขียน เขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบ และทันตามกำหนดเวลา เน้นการเขียน ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนหวัดแกมบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนประโยคที่มีส่วนขยายได้ เรียงประโยคได้เรื่องราว ค้นคว้าทำรายงานได้ บันทึกหัวข้อความรู้ที่เรียนได้ และยัง เน้นการเขียนแบบสร้างสรรค์ รวมทั้งการแสดงความคิดอย่างเสรีด้วย

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารรักลูก ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares