ลูกไอคิว อีคิวดี พ่อแม่สร้างได้


ลูกไอคิว อีคิวดี พ่อแม่สร้างได้

โดยนักจิตวิทยาระบุว่า เด็กๆ จะพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (ไอคิว) และความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ได้นั้นขึ้นอยู่กับพ่อแม่เป็นสำคัญค่ะ นั่นคือพ่อแม่จะต้องใช้เวลาในการร่วมกิจกรรมกับลูกๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ ได้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมกับสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกนึกคิดที่ดีร่วมกัน

สำหรับเด็กโต พ่อแม่จะต้องเข้าใจลักษณะธรรมชาติของเด็ก ว่าเด็กในวัยนี้จะมีการถอยห่างจากพ่อแม่ และติดกลุ่มเพื่อน โดยที่พ่อแม่จะต้องปรับการสื่อสาร อารมณ์ และควบคุมตนเองไม่แสดงพฤติกรรมอารมณ์ร้ายต่อหน้าลูก เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และต้องควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูก ฝึกให้เค้ารู้จักความลำบาก และความขาดแคลนในระดับหนึ่ง เพื่อให้ลูกเกิดความอดทน เกิดการคิดวิเคราะห์ และหาทางแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังทำให้ลูกเกิดความรู้สึกเผื่อแผ่ แบ่งปัน เกิดความประหยัด การฝึกให้เห็นถึงความทุกข์ของสังคม เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าของตนเอง และเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสังคมไปพร้อมๆ ด้วยกันค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก สสส.

0
Shares