Travel-nakon-chana-1

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดชายนา นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง เป็นสถานที่ที่มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อให้เป็นสาขาของวัดสวนโมกข์ บรรยากาศในวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่

Travel-nakon-chana-2

travel-nakon-chana-21

travel-nakon-chana-22

สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา(สาขาของสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

พระวิปัสสนาจารย์

  • พระอุดม กิตฺติญาโณtravel-nakon-chana-23
  • พระอุทัยรัตน์ อุทยญาโณ

อาจารย์ฝ่ายอุบาสิกา

  • แม่ชีปฐมวรรณ อินทนู
  • แม่ชีอำไพ ขุนชัย

กิจกรรม

อาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน (ขึ้น 9 ค่ำ-15 ค่ำ เดือน 7) ของทุกปี

(อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ได้ตลอดงาน)

อาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 1-10 ธันวาคม ของทุกปี

จัดบวชแม่ชี เนกขัมมนารี เนกขัมมบุรุษ ตลอดปี (มีการจัดบวชทุกวัน ดูรายละเอียดใน เว็บไซต์ของวัดชายนา)

จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการของหน่วยงานต่างๆ

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เวลา 09.30-11.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังธรรม ถวายสังฆทานภัตตาหาร อุทิศเป็นพระราชกุศลฯ

เวลา 14.00-16.00 น. ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ (แต่งกายสุภาพ เข้าร่วมปฏิบัติพร้อมแม่ชี เนกขัมมะฯ)

ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม โทร 075-347-480 แฟกซ์ 075310-812

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

 

0
Shares