travel-nakon-pomkeiree-1-1

พระตำหนักเมืองนคร นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่บ้านหลังเขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีลักษณะเป็นอาคารที่ไว้สำหรับประทับทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในรูปที่แสดงทางสถาปัตยกรรมอาคารทรงไทย แบบทักษิณประยุกต์ โดยนายสัมพันธ์ ทองสมัคร ได้เป็นผู้สร้างถวาย เมื่อ พ.ศ. 2537 กระนั้นเอง สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามมงกุฏราชกุมารี ได้ทรงเส็ดจมาเปิดเมื่อ วันที่17สิงหาคม พ.ศ.2541 โดยอาจสรุปถึงลักษณะเด่นๆ ได้ดังนี้

travel-nakon-pomkeiree-1-2

มีความกลมกลืนในศิลปในการสร้างกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยข้าง ที่ห่อมล้อม ในรูบแบบการผสมประสานกับการปลูกพืชสวนแบบสมรม ที่มีปลูกที่มีการรวบรวมเอาพรรณไม้มาผสมการปลูก อย่างกลมกลืน และเป็นบริเวณที่ประสบความสำเร็จทางการเกษตร และเป็นความภูมิใจประสกนิกรชาวอำเภอพรหมคีรี และชาวนครศรีธรรมราชยิ่งนักอยู่ที่บ้านหลังเขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีลักษณะเป็นอาคารที่ไว้สำหรับประทับทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในรูปที่แสดงทางสถาปัตยกรรม อาคารทรงไทย แบบทักษิณประยุกต์ โดยนายสัมพันธ์ ทองสมัคร ได้เป็นผู้สร้างถวาย เมื่อ พ.ศ. 2537

travel-nakon-pomkeiree-1-3

กระนั้นเองสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามมงกุฏราชกุมารี ได้ทรงเส็ดจมาเปิดเมื่อ วันที่17สิงหาคม พ.ศ.2541 โดยอาจสรุปถึงลักษณะเด่นๆ ได้ดังนี้ มีความกลมกลืนในศิลปในการสร้างกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยข้าง ที่ห่อมล้อมในรูบแบบการผสมประสานกับการปลูกพืชสวนแบบสมรม ที่มีปลูกที่มีการรวบรวมเอาพรรณไม้มาผสมการปลูก อย่างกลมกลืน และเป็นบริเวณที่ประสบความสำเร็จทางการเกษตร และเป็นความภูมิใจประสกนิกรชาวอำเภอพรหมคีรี และชาวนครศรีธรรมราชยิ่งนัก

พระตำหนักเมืองนคร จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 4016 บริเวณกิโลเมตรที่ 23?24 พระตำหนักนี้ตั้งอยู่ในบริเวณสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูลทองสมัครซึ่งเป็นผู้สร้าง เรือนรับรองถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวที่เสด็จมาทรงงาน ที่เมืองนครศรีธรรมราช บริเวณโดยรอบแวดล้อมร่มรื่นด้วยไม้ผลและไม้ประดับพระตำหนัก เมืองนครเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเวลา 8.00?17.00 น. เว้นวันพุธและเวลาที่พระราชวงศ์เสด็จ ประทับ โทร. 0 7539 6300

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

0
Shares