tasala-travel-nakon-2-2

น้ำตกกรุงนาง นครศรีธรรมราช เป็นน้ำตก 3 ชั้น ขนาดกลาง แต่ละชั้นสูงประมาณ 30 เมตร ตั้งอยู่ที่บ้านสวนปราง แยกจากเส้นทางไปบ้านปากลง เป็นทางลูกรังใช้ได้ตลอดปี

tasala-travel-nakon-2-1

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 7533 9124, 0 7538 4000 ต่อ ประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

0
Shares