Menu PSTIP

สุขลักษณะนิสัยที่ดีของการนอนในเด็ก

สุขลักษณะนิสัยที่ดีของการนอนในเด็ก

สุขลักษณะนิสัยที่ดีของการนอนในเด็ก

สุขลักษณะนิสัยที่ดีของการนอนในเด็กการนอนหลับนั้นเป็น 1 ใน 3 ของเวลาทั้งหมดของทุกๆ คน ซึ่งร่างกายจะได้รับการพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันใหม่ ในเด็กนั้นการนอนหลับจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ ดังนี้

 1. เด็กแรกเกิด จะนอน 16-20 ชั่วโมงต่อวัน
 2. เด็กแรกเกิด - 6 เดือน จะนอน 13-14 ชั่วโมงต่อวัน และนอนกลางวัน 3-4 ครั้ง
 3. เด็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี จะนอน 12-14 ชั่วโมงต่อวัน และนอนกลางวัน 1 ครั้ง
 4. เด็กอายุ 3 ปี - 7 ปี จะนอน 11-12 ชั่วโมงต่อวัน และไม่นอนกลางวัน
 5. เด็กวัยประถม จะนอน 9-11 ชั่วโมงต่อวัน
 6. เด็กวัยรุ่น จะนอน 9-9.5 ชั่วโมงต่อวัน
 7. ผู้ใหญ่ 8 ชั่วโมง ต่อวัน

จะสังเกตได้ว่าในเด็กนั้น ต้องการชั่วโมงในการนอนหลับพักผ่อนที่มากกว่าผู้ใหญ่เพราะร่างกายมีการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ เป็นจำนวนมาก นอกจากการนอนหลับให้เพียงพอตามวัยนั้นๆ แล้ว ผู้ปกครองควรมีความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีคำแนะนำดังต่อไปนี้

 1. ควรนอนหลับให้จำนวนชั่วโมงที่พอเหมาะกับวัยนั้นๆ
 2. ไม่ควรมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นก่อนเข้านอน เช่น ออกกำลังกายอย่างหนัก
 3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น น้ำอัดลม, ช็อคโกแลต
 4. ในเด็กเล็กไม่ควรให้ดูดขวดนมเพื่อทำให้นอนหลับ เพราะจะทำให้เด็กจะหลับได้เมื่อต้องดูดขวดนมเท่านั้น

ท้ายนี้ขอให้สมาชิกตัวน้อยๆ ของท่านได้มีการนอนหลับที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อบุตรหลานของท่านจะได้พัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Modern Mom ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต