Menu PSTIP

การเก็บรักษาเห็ด

การเก็บรักษาเห็ด

การเก็บรักษาเห็ด

การเก็บรักษาเห็ดเห็ดเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำ มีโปรตีนเล็กน้อย และเหมาะกับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนัก แต่เห็ดก็เหมือนกับพืชชนิดอื่น ๆ เมื่อซื้อมาแล้ว เก็บไว้ในตู้เย็น จะทำให้เห็ดจะเจริญเติบโตต่อ จะมีการทิ้งสปอร์ และย่อยสลายตัวเองทำให้รสชาติเปลี่ยน และเก็บไม่ได้นาน

สำหรับ การเก็บรักษาเห็ดที่ถูกวิธี คือ จะต้องไม่ให้เห็ดถูกน้ำ เพราะน้ำจะทำให้เน่าเสียเร็ว ตัดรากและดินออกให้หมด เก็บใส่ถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติกเจาะรูเพื่อให้ไอน้ำระเหยออก รัดปากถุง เก็บในตู้เย็น ช่องธรรมดาวิธีนี้จะทำให้เก็บเห็ดได้นาน 1-2 วัน ยกเว้นเห็ดฟางที่เก็บข้ามคืนไม่ได้เลย

ส่วนการปรุงอาหารเห็ดนั้น ระวังนิดเดียวว่า อย่าแช่เห็ดทิ้งไว้ในน้ำ เพราะจะทำให้เห็ดอมน้ำ ดูไม่น่ากิน ลองนำวิธีที่แนะนำไปปฏิบัติตามกันได้.

ขอขอบคุณ ที่มา : หนังสืออาหารไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต