พัฒนาการที่ควรจะเป็นของเด็กอายุ 6-7 ปี


พัฒนาการที่ควรจะเป็นของเด็กอายุ 6-7 ปี

เด็กอายุ 6-7 ปี ส่วนใหญ่จะศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 2 ควรจะมีพัฒนาการด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ดังต่อไปนี้

การฟัง สามารถแยกเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำวรรคตอน เป็นต้น ฝึกให้มีมารยาทในการฟัง สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง ปฏิบัติตามคำสั่งและคำ แนะนำได้ถูกต้อง มีสมาธิและเข้าใจในการฟังคำอธิบายต่าง ๆ รวมทั้งฟังเรื่องราว หรือนิทานและติดตามเนื้อเรื่องตามลำดับ

การพูด สามารถพูดเป็นกลุ่มคำ เป็นประโยค เป็นเรื่องและตอบคำถามเป็น มีมารยาทในการพูด เล่าประสบการณ์และพูดจากจินตนาการได้ พูดเกี่ยวกับบทบาท สมมติ พูดคำคล้องจอง เป็นต้น

การอ่าน รู้จักอ่านออกเสียง และสะกดคำ วลี ประโยคได้ถูกต้องรู้จักเครื่องหมาย วรรคตอน รู้จักความหมายของคำ เมื่อนำไปใช้ในรูปวลี และประโยค สามารถอ่าน ในใจและอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน ที่เด็กวัยนี้ควรทราบ ได้ถูกต้องเข้าใจความหมาย ของเรื่องที่อ่าน

การเขียน สามารถคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด อ่านง่าย เป็นระเบียบ สะอาด สามารจะเขียนตามคำบอก และสะกดคำได้ถูกต้อง รวมทั้งแต่งความ แสดงความรู้ ความคิดเป็นตัวหนังสือให้ผู้อื่นรู้ได้

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Modern Mom ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares