Menu PSTIP

พัฒนาการที่ควรจะเป็นของเด็กอายุ 6-7 ปี

พัฒนาการที่ควรจะเป็นของเด็กอายุ 6-7 ปี

พัฒนาการที่ควรจะเป็นของเด็กอายุ 6-7 ปี

พัฒนาการที่ควรจะเป็นของเด็กอายุ 6-7 ปี

เด็กอายุ 6-7 ปี ส่วนใหญ่จะศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 2 ควรจะมีพัฒนาการด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ดังต่อไปนี้

  • การฟัง สามารถแยกเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำวรรคตอน เป็นต้น ฝึกให้มีมารยาทในการฟัง สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง ปฏิบัติตามคำสั่งและคำ แนะนำได้ถูกต้อง มีสมาธิและเข้าใจในการฟังคำอธิบายต่าง ๆ รวมทั้งฟังเรื่องราว หรือนิทานและติดตามเนื้อเรื่องตามลำดับ

  • การพูด สามารถพูดเป็นกลุ่มคำ เป็นประโยค เป็นเรื่องและตอบคำถามเป็น มีมารยาทในการพูด เล่าประสบการณ์และพูดจากจินตนาการได้ พูดเกี่ยวกับบทบาท สมมติ พูดคำคล้องจอง เป็นต้น

  • การอ่าน รู้จักอ่านออกเสียง และสะกดคำ วลี ประโยคได้ถูกต้องรู้จักเครื่องหมาย วรรคตอน รู้จักความหมายของคำ เมื่อนำไปใช้ในรูปวลี และประโยค สามารถอ่าน ในใจและอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน ที่เด็กวัยนี้ควรทราบ ได้ถูกต้องเข้าใจความหมาย ของเรื่องที่อ่าน

  • การเขียน สามารถคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด อ่านง่าย เป็นระเบียบ สะอาด สามารจะเขียนตามคำบอก และสะกดคำได้ถูกต้อง รวมทั้งแต่งความ แสดงความรู้ ความคิดเป็นตัวหนังสือให้ผู้อื่นรู้ได้

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Modern Mom ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต