น้ำหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการของเด็กในวัยเรียน

น้ำหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการของเด็กในวัยเรียน

พัฒนาการของลูกวัยนี้ อาจเห็นไม่ชัดเจนเหมือนช่วงขวบปีแรก ๆ เพราะการเปลี่ยน แปลงความสามารถของลูก เกิดขึ้นอย่างละเอียดอ่อนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านภาษา ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และสังคม ในขณะที่พัฒนาการทางร่างกายจะมีความคล่องแคล่ว แม่นยำ และกำลังมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามพ่อแม่ควร สังเกตติดตามพัฒนา การของลูกอย่างใกล้ชิด จะได้ช่วยส่งเสริมให้ลูกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขได้ อย่างเหมาะสม หากพบสิ่งผิดปกติหรือพัฒนาการของเด็กไม่ก้าวหน้าตามที่ควรจะเป็น จะได้พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาแต่เนิ่นๆ ลูกวัยนี้จะมีการเคลื่อนไหว และการทรงตัว ดีมีกำลังและความแม่นยำมากขึ้น ทำให้สามารถกระโดดไกล วิ่ง ว่ายน้ำ ขับขี่จักรยาน สองล้อ ตลอดจนเล่นกีฬา ที่เป็นทีมได ้หากมีโอกาสฝึกฝน ลูกจะชอบลอง และทำสิ่ง ที่ท้าทายความสามารถ พ่อแม่และครูควรดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีและกติกา ตลอดจนความปลอดภัย ส่วนการใช้มือและตาทำงานประสานกัน ในวัยนี้จะละเอียด แม่นยำขึ้น ทำให้สามารถวาดรูปเขียนตัวอักษร ปั้นและประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีต มากขึ้น ตามอายุและประสบการณ์เรียนรู้

การเติบโต

ต้องหมั่นชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของลูกเพื่อดูว่าลูกโตตามปกติหรือไม่

  • อายุ 6 ปี น้ำหนัก 19 กิโลกรัม ส่วนสูง 115 เซนติเมตร
  • อายุ 7 ปี น้ำหนัก 21 กิโลกรัม ส่วนสูง 119 เซนติเมตร
  • อายุ 8 ปี น้ำหนัก 23 กิโลกรัม ส่วนสูง 124 เซนติเมตร
  • อายุ 9 ปี น้ำหนัก 26 กิโลกรัม ส่วนสูง 129 เซนติเมตร
  • อายุ 10 ปี น้ำหนัก 29 กิโลกรัม ส่วนสูง 130 เซนติเมตร
  • อายุ 11 ปี น้ำหนัก 32 กิโลกรัม ส่วนสูง 142 เซนติเมตร
  • อายุ12 ปี น้ำหนัก35 กิโลกรัม ส่วนสูง 147 เซนติเมตร

 ช่วงอายุ 10-12 ปี โดยธรรมชาติเด็กหญิงจะโตเร็วกว่าเด็กชาย

 เด็กแต่ละคนอาจมีน้ำหนักและส่วนสูงแตกต่างจากค่ากลางข้างบนนี้บ้างเล็กน้อย ก็ไม่ถือว่าผิดปกติ

 ในโรงเรียนจะมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง แล้วบันทึกลงในสมุดประจำตัวนักเรียน เป็นระยะทุกภาคเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรให้ความสนใจ ติดตามการเติบโต ของลูกด้วย ถ้าหากสงสัยว่าลูกอาจเติบโตไม่ปกติ เช่น โตช้าหรือน้ำหนักมาก เกินไป มีพัฒนาการถดถอย ควรปรึกษาแพทย์

พ่อแม่สามารถติดตามสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการของลูกในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้สายตาและมือประสานกันทำสิ่งต่าง ๆ การใช้ภาษา การแสดงอารมณ์และพฤติกรรมทางสังคม ตลอดจนผลการเรียน ของลูก เพื่อจะได้เข้าใจธรรมชาติ และความรู้สึกนึกคิดของลูก แต่ละคน แต่ละวัย พ่อแม่จะได้อบรมเลี้ยงดู และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นการให้โอกาสลูก ได้เรียนรู้ เล่นและฝึกฝนทำสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนแสดงออกได้ตามความสามารถพร้อม ที่จะพัฒนาขั้นต่อ ๆ ไป เป็นการช่วยให้ลูก มีความคิดสร้างสรรค์ และเชื่อมั่นในตัวเอง อีกด้วยพ่อแม่ควรติดตามความสามารถของลูกตามตารางต่อไปนี้ หากถึงอายุที่ควรทำได้ แต่ลูกยังทำไม่ได้ พ่อแม่ควรให้โอกาสโดยฝึกให้ก่อน แต่ถ้าลูกไม่มีความก้าวหน้าใน 3-6 เดือน ควรปรึกษาครู หมอ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

อายุ 6 ปี การทรงตัวและ การเคลื่อนไหวร่างกาย เดินบนส้นเท้าได้เดินต่อเท้า ถอยหลังได้ใช้สองมือรับ ลูกบอลที่โยนมาได้ กระโดดไกลประมาณ 12 ซม.การใช้สายตา และมือ วาดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้ วาดรูปคนมีอย่างน้อย 6 ส่วนเขียนตัวอักษรง่าย ๆได้สติปัญญา การสื่อความหมาย และภาษารู้ซ้ายขวา นับ1-30 ได้อธิบายความหมาย ของคำได้และบอก ความแตกต่างของ 2สิ่งได้สังคม ช่วยงานบ้านได้ เล่นอย่างมีกติกา ผูกเชือกรองเท้า ได้กินอาหาร ทำความสะอาด ร่างกายและแต่งตัว

อายุ 7 ปี การทรงตัวและ การเคลื่อนไหวร่างกายกระโดดขาเดียวได้หลาย ครั้งต่อกันเดินถือของ หลายชิ้นได้เริ่มขี่รถจักรยาน 2 ล้อการใช้สายตา และมือวาดรูปคนมีรายละเอียดมากขึ้น เขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบสติปัญญา การสื่อความหมาย และภาษาบอกวันในสัปดาห์เปรียบเทียบขนาดใหญ่ เล็ก เท่ากัน แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เช่น มีดบาดทำอย่างไร บวก ลบ เลขง่าย ๆบอกเวลาก่อนหลังได้สังคม รับผิดชอบงานบ้าน ที่ทำเป็นประจำ เล่นกับเพื่อนเพศ เดียวกันเป็นกลุ่ม ปฏิบัติตามคำสั่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการ ถูกลงโทษ

อายุ 8 ปี การทรงตัวและ การเคลื่อนไหวร่างกายทรงตัวได้ดีขี่รถจักรยาน 2 ล้อได้ดีการใช้สายตา และมือวาดรูปสิ่งที่ พบเห็นเป็นสัดส่วนและมีรายละเอียด เขียนตัวหนังสือ ถูกต้องและเป็นระเบียบสติปัญญา การสื่อความหมาย และภาษาบอกเดือนของปีได้ สะกดคำง่าย ๆ ได้ ฟังเรื่องราวแล้ว เข้าใจ เนื้อหาเด่น ๆ และขั้นตอนได้ เปรียบเทียบสิ่งที่ เหมือนกัน เข้าใจปริมาตรสังคมเริ่มมีเพื่อนสนิท ยอมรับกฎเกณฑ์ โดยปฏิบัติตาม คำสั่งของผู้ใหญ่ เพื่อที่จะได้รับคำ ชมเชยและหลีก เลี่ยงการถูกลงโทษ

อายุ 9 ปี การทรงตัวและ การเคลื่อนไหวร่างกายยืนขาเดียวปิดตา 15วินาทีทรงตัวได้ดีการใช้สายตา และมือวาดรูปทรงกระบอกที่มีความลึกได้สติปัญญา การสื่อความหมาย และภาษาบอกเดือนถอยหลังได้ เขียนเป็นประโยค เริ่มอ่านในใจ เริ่มคิดเลขในใจบวกลบหลายชั้นคูณชั้นเดียวสังคมรู้ว่าอะไรควร หรือไม่ ควรในสถานการณ์ ต่างๆ กัน ทำดีเพื่อรางวัล และการชมเชย

อายุ 10-12 ปี การทรงตัวและ การเคลื่อนไหวร่างกายรับลูกบอลมือเดียวยืน กระโดดไกล150-165 ซม.การใช้สายตา และมือวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกกบาศก์ เขียนและวาด ได้คล่องสามารถใช้เครื่องมือ ในการทำงานสติปัญญา การสื่อความหมาย และภาษา คูณ หารได้บอกตัว เลขตามได้ 6 ตัว บอกตัวเลขถอยหลังได้ 4-5 ตัวคิดเลข 50 ลบ 7 ได้ถูกต้อง รู้จักเศษส่วน เขียนเล่าเรื่อง สั้น ๆได้ แก้ปัญหาได้เป็น ขั้นตอนแก้โจทย์สอง ชั้นได้สังคมประพฤติตนตาม ผู้อื่นที่เป็นที่ยอมรับ ของกลุ่มเริ่ม ยอมรับความคิดเห็น ที่ต่างจากของตน รู้จักปฏิบัติตนเหมาะสม กับกาลเทศะ

พัฒนาการด้านภาษา

วัยนี้ควรจะพูดชัด รู้จักความหมาย และใช้คำอย่างถูกต้องมากขึ้น ฟังเรื่องราว แล้วจับใจความมาถ่ายทอดได้ หัดสะกดไปจนถึงสิ่ง ที่ซับซ้อนได้ อ่านและเขียนจน คล่องขึ้นตามลำดับ โดยช่วงแรกอ่านออกเสียง ต่อมาอ่านในใจได้ รู้จักเปรียบเทียบ เข้าใจและอธิบายเหตุผลตั้งแต่ง่าย ๆ และเมื่อสิ้นสุดวัยประถมศึกษา ลูกควรจะ สามารถใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์เรื่องที่ได้ฟัง หรืออ่านมาใช้ประโยชน์ได้ ควรเขียนตัวสะกดได้ถูกต้อง เป็นระเบียบ และจดบันทึกได้ รู้จักพูดจาด้วยถ้อยคำ สุภาพ เหมาะกับกาลเทศะ สามารถพูดแสดงความคิดเห็นและเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้อย่าง ถูกต้องและมั่นใจ พ่อแม่ควรสนใจการใช้ภาษา และติดตามการเรียนรู้ภาษาของลูก เพื่อจะได้ส่งเสริมให้ลูกเข้าใจและใช้ภาษาได้ถูกต้องสอดคล้องกับการเรียนที่โรงเรียน

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารรักลูก ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


0
Shares