Menu PSTIP

วันทหารผ่านศึก (3 กุมภาพันธ์)

วันทหารผ่านศึก (3 กุมภาพันธ์)

วันทหารผ่านศึก (3 กุมภาพันธ์)

ความสำคัญวันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก อีกทั้งให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเชิดชูเกียรติและเอื้ออาทรต่อทหารผ่านศึก

ประวัติวันทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดงานวันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก ผู้ที่เสียสละเพื่อรักษาประเทศชาติ เนื่องจากทหารผ่านศึกบางคนได้รับบาดเจ็บจนต้องทุพพลภาพ เสียแขน ขา หรืออวัยวะที่สำคัญบางอย่างทำให้ไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้เหมือนกับคนปกติ อีกทั้งไม่เป็น ที่ต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมส่วนรวม เนื่องจากขาดความสามารถในการประกอบอาชีพ ดังนั้นทางคณะรัฐบาลจึงได้กำหนดวันทหารผ่านศึกขึ้น เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญ ของทหารผ่านศึก รวมถึงให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ทหารผ่านศึกกิจกรรมในวันทหารผ่านศึก

1. จัดนิทรรศการเผยแพร่วีรกรรมของทหารผ่านศึก

2. วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

3. จำหน่ายดอกป๊อปปี้ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทหารผ่านศึก

ขอบคุณที่มา หนังสือวันสำคัญของไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต