Main Menu

รวบรวมเรื่องราว บทความเกี่ยวกับวันสำคัญของไทยตลอดทั้งปีว่ามีวันอะไรบ้าง ตรงกับวันไหน ความสำคัญและจะได้ทราบว่าวันสำคัญเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ใครเป็นผู้ริเริ่มหรือระบุให้วันนั้นๆ เป็นวันสำคัญอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่เราชาวไทยสมควรที่จะทำหรือปฏิบัติในวันสำคัญต่างๆ ซึ่งบทความที่เรานำมาเสนอนี้เหมาะสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม หรือจะนำไปใช้ในบทเรียนก็ได้

วันหยุดเขื่อนโลก(14 มีนาคม) วันหยุดเขื่อนโลก(International Day of Action against Dams) ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี ...

วันสตรีสากล (8 มีนาคม) เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบและการถูกเลือกปฏิบัติที่มีต่อชนชั้นแรงงาน ...

วันนักข่าว วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ(5 มีนาคม) วันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับ ...

วันช้างไทย (13 มีนาคม) เมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย ...

วันสหกรณ์แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ" เหตุเพราะเป็นวันที่สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือสหกรณ์ ...

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ (25 กุมภาพันธ์) กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2470 ด้วยพระดำริของ ...

วันศิลปินแห่งชาติ (24 กุมภาพันธ์) ความสำคัญ วันศิลปินแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงวันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ...

วันมาฆบูชา ( 15 ค่ำ เดือน 3 ) ความหมายวันมาฆบูชา วันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย ...

วันปลอดควันพิษจากไฟป่า (24 กุมภาพันธ์) ความเป็นมา ไฟป่าเป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ...

วันนักประดิษฐ์ (2 กุมภาพันธ์) ความสำคัญ เพื่อระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก

airban-300x250

0
Shares