ประวัติจังหวัด แพร่

ประวัติจังหวัด แพร่
ประวัติจังหวัด แพร่

ตราประจำจังหวัดแพร่

รูปพระธาตุช่อแฮบนหลังม้า

คำขวัญประจำจังหวัดแพร่

หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

ประวัติจังหวัด จังหวัดแพร่ ได้ชื่อว่าเป็นประตูเมืองสู่ล้านนาเดิม เป็นนครรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ก่อนการสถาปนา อาณาจักรล้านนา จากหลักฐานต่าง ๆ ทำให้ทราบว่าจังหวัดแพร่นั้นมีชื่อเรียกกันหลายชื่อแล้วแต่ยุคสมัย เช่น "เมืองพล" เป็นชื่อที่ เก่าแก่ ดั้งเดิมที่สุด จากการพบหลักฐาน ในตำนานทางเหนือ ฉบับใบลาน พ.ศ. 1824 "เมือง โกศัย" เป็นชื่อที่ปรากฏใน พงศาวดารเชียงแสน"เมือง เพล" เป็นชื่อที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ "เมืองแพร่" เป็นชื่อที่คนไทยในอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยาใช้เรียกเมืองแพล แต่ได้กลายเสียง เป็นเมืองแพร่จนถึง ปัจจุบัน ในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดแพร่ ได้ค้นพบหลักฐานว่ามีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติ- ศาสตร์เช่น ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด ในเขตอำเภอ ลองอำเภอวังชิ้น เป็นต้น และที่อำเภอสองยังมีประวัติเกี่ยวกับ เมืองเวียงสรองที่เป็นเมืองโบราณในวรรณคดี เรื่องลิลิตพระลอ ซึ่งทุกคนรู้จักกันดี


เขตการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 78 ตำบล 645 หมู่บ้านี้

1. อำเภอเมืองแพร่

2. อำเภอร้องกวาง

3. อำเภอลอง

4. อำเภอสูงเม่น

5. อำเภอเด่นชัย

6. อำเภอสอง

7. อำเภอวังชิ้น

8. อำเภอหนองม่วงไข่

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่จังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขามีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ำยม คล้ายก้นกระทะ พื้นที่ราบของจังหวัดจะอยู่ระหว่างหุบเขา มี 2 แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพื้นที่อำเภอร้องกวาง อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย ซึ่งเป็นที่ราบแปลงใหญ่ และอีกหนึ่งแปลง คือ บริเวณที่ตั้งอำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น ซึ่งที่ราบดังกล่าว ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดพะเยาและน่าน

ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดลำปาง

ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบ wikipedia.org