ท่องเที่ยว

ประวัติจังหวัด เชียงราย

ประวัติจังหวัด เชียงราย
ประวัติจังหวัด เชียงราย

ตราประจำจังหวัดเชียงราย

รูปช้างสีขาวกับเมฆ ลายที่ขอบตรามีรูปนาคเกี้ยว

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

ประวัติจังหวัด เชียงรายเมื่อ พญามังรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ ได้แล้ว จึงทรงกรีฑาทัพไปแสดงฝีมือ ในการยุทธ ต่อหัวเมืองฝ่ายใต้ลงมา จึงได้ไปรวมพล ณ เมืองลาวกู่เต้า และหมอควาญได้นำช้างมงคลของพญามังราย ไปทอด(ผูก)ไว้ใน ป่าหัวดอยทิศตะวันออกพลัดหายไป พญามังรายจึงได้เสด็จติดตามรอยช้างไปจนถึงดอยทองริมแม่ น้ำกกนัทธีได้ทัศนา การ เห็นภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์เป็นชัยภูมิที่ดี จึงได้สร้างเมืองใหม่ ขึ้นในที่นั่นให้ก่อ ปราการโอบเอาดอยจอมทอง ไว้ในท่ามกลางเมือง ขนานนามเมืองว่า "เวียงเชียงราย" ตามพระนามของพญามังราย ผู้สร้าง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 ดังนั้น จึงได้นำรูปช้างสีขาวใต้เมฆแห่งความรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุขบนพื้น สีม่วงของ วันเสาร์ซึ่งตรงกับวันประสูติ ของพญาเม็งราย เป็นสีประจำจังหวัด


เขตการปกครองจังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,510 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองเชียงราย
 2. อำเภอแม่สรวย
 3. อำเภอเวียงชัย
 4. อำเภอเวียงป่าเป้า
 5. อำเภอเชียงของ
 6. อำเภอพญาเม็งราย
 7. อำเภอเทิง
 8. อำเภอเวียงแก่น
 9. อำเภอพาน
 10. อำเภอขุนตาล
 11. อำเภอป่าแดด
 12. อำเภอแม่ฟ้าหลวง
 13. อำเภอแม่จัน
 14. อำเภอแม่ลาว
 15. อำเภอเชียงแสน
 16. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 17. อำเภอแม่สาย
 18. อำเภอดอยหลวง

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ(North Continental Highland)มีพื้นที่ราบสูงเป็น หย่อมๆ ในเขตอำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอเชียงของบริเวณเทือกเขาจะมีความสูง ประมาณ 1,500 - 2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ำสำคัญในตอนกลางของพื้นที่ ได้แก่ อำเภอพาน อำเภอเมือง เชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของมีความสูง ประมาณ 410 - 580 เมตร จากระดับ น้ำทะเล ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ สหภาพพม่า

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบ wikipedia.org


 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ