ท่องเที่ยว

ประวัติจังหวัด ลำพูน

ประวัติจังหวัด ลำพูน
ประวัติจังหวัด ลำพูน

ตราประจำจังหวัดลำพูน

รูปพระบรมธาตุหริภุญไชย

คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน

พระธาตุเด่นพระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดีประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

ประวัติจังหวัด จังหวัด ลำพูนเดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณมีอายุประมาณ 1,343 ปีตามพงศาวดารโยนก เล่าสืบต่อ กันถึงการสร้าง เมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย

คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม "จามเทวี"มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครอง เมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์จนกระทั่งถึง สมัยพระยายีบา จึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งราย มหาราช ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักร ล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของ อาณาจักร ล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปะ และวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูน จึงยังคงความสำคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งสมัย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองลำพูนจึงได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย คือ พลตรีเจ้าจักรคำ ขจรศักดิ์ ถึงแก่พิราลัย เมืองลำพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน


เขตการปกครอง

จังหวัดลำพูนแบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 520 หมู่บ้าน ดังนี้

1. อำเภอเมืองลำพูน

2. อำเภอแม่ทา

3. อำเภอบ้านโฮ่ง

4. อำเภอลี้

5. อำเภอทุ่งหัวช้าง

6. อำเภอป่าซาง

7. อำเภอบ้านธิ

8. อำเภอเวียงหนองล่อง


ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดลำพูนมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขาและ พื้นที่ภูเขามีที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบเชียงใหม่ - ลำพูน หรือที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงกวง ลี้ และแม่ทา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง และตอนเหนือของอำเภอบ้านโฮ่ง มีความสูงเฉลี่ย 200-400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตัวเมืองลำพูน มีระดับความสูง 290.29 ม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่จะลาดสูงขึ้นในตอนกลาง ทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

และตะวันตกเฉียงใต้ ในเขตอำเภอแม่ทา บริเวณตอนใต้ของอำเภอบ้านโฮ่ง เขตอำเภอทุ่งหัวช้างและเขตอำเภอลี้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูง มีระดับความสูงระหว่าง 400 - 800 เมตร ขึ้นไป ระดับความสูงจะลดลง เมื่อเข้าเขตที่ราบในอำเภอลี้ที่ระดับความสูง 400 ? 800 เมตร แล้วค่อยๆ ยกตัวสูงขึ้นมาทางทิศใต้ซึ่งเป็นเขตชายแดนติดต่อ กับจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก ที่ระดับความสูง 600 ? 1,000 เมตร จังหวัดลำพูนมีพื้นที่ประมาณ 4,505.882 ตร.กม.


อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ลำปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบ wikipedia.org


 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ