ประวัติจังหวัด ลำพูน

ตราประจำจังหวัดลำพูน

ตราประจำจังหวัด ลำพูน

รูปพระบรมธาตุหริภุญไชย

คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน

พระธาตุเด่นพระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดีประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

ประวัติจังหวัด จังหวัด ลำพูนเดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณมีอายุประมาณ 1,343 ปีตามพงศาวดารโยนก เล่าสืบต่อ กันถึงการสร้าง เมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย

คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม "จามเทวี"มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครอง เมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์จนกระทั่งถึง สมัยพระยายีบา จึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งราย มหาราช ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักร ล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของ อาณาจักร ล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปะ และวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูน จึงยังคงความสำคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งสมัย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองลำพูนจึงได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย คือ พลตรีเจ้าจักรคำ ขจรศักดิ์ ถึงแก่พิราลัย เมืองลำพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ขอบคุณที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพจาก : wikipedia


0
Shares