ท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช

อ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช

travel-nakon-chauot-4-1
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช
หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านควนมีชัย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่ที่ ๓ ตำบลลานข่อย อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ ๓๕,๕๐๐ ไร่ โครงการนี้ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนัง ในเขตอำเภอชะอวด ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีทิวทัศน์สวยงาม จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงอีกแหล่งหนึ่ง

travel-nakon-chauot-4-2

travel-nakon-chauot-4-3

ขอขอบคุณ ieco-slb.com ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ