Menu PSTIP

6 อ สร้างสุขภาพทั้งกายและใจ

6 อ สร้างสุขภาพทั้งกายและใจ
6 อ สร้างสุขภาพทั้งกายและใจ

6 อ สร้างสุขภาพทั้งกายและใจ

สุขภาพกายที่ดี คือ การที่ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยกระเสาะกระแสะ หรือไม่เจ็บป่วยเรื้อรัง

สุขภาพจิตที่ดี คือ การมีจิตใจเข้มแข็ง ร่าเริง พร้อมที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนในแต่ละวันของการดำรงชีวิต เพราะฉะนั้นเรามาดูแลตัวเองด้วยการสร้างสุขภาพกายและจิต ที่ดีกันเถอะค่ะการสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยหลัก 6 อ. ได้แก่

1. อาหาร กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารขยะ อาหารฟาสฟู้ด เพราะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ได้ ควรเน้นอาหารประเภทผักและผลไม้ ให้มากขึ้น

2. ออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที

3. อารมณ์ อารมณ์ดี มีผลต่อร่างกาย อารมณ์ดีส่งผลต่อสุขภาพ เช่น เมื่อมีความสุข ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟิน ทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย ผ่อนคลาย การทำงานของสมองดี ดังนั้นเราควรรู้จักควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม มีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทกให้การดำรงชีวิตประจำวันมีความสุข

4. อนามัยสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในบ้านที่ดีเอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนในครอบครัว ขณะเดียวกันก็ควรสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนด้วย

5. อโรคยา หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันสูง ลดการกินอาหารรสจัด ไม่กินอาหารสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีสารปนเปื้อน การทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับรถยนต์ การสวมหมวกกันน็อคในการขับขี่มอเตอร์ไซด์

6. อบายมุข งดเว้นบุหรี่ สุรา สารเสพติดทุกชนิด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ

การดำรงชีวิตของคนเรานั้นต้องอยู่บนร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็ง จึงจะดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปรกติสุข

อย่าลืมนะคะ ดูแลตนเองให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยหลัก 6 อ. ข้างต้น ถ้าปฏิบัติได้ ท่านก็จะมีความสุขกับชีวิตค่ะ

ขอขอบคุณ ที่มา : วารสาร ประกันสังคม ภาพประกอบจาก thaigoodview.com