Menu PSTIP

เทคโนโลยีล่าสุดช่วยตรวจมะเร็งเต้านม

เทคโนโลยีล่าสุดช่วยตรวจมะเร็งเต้านม

เทคโนโลยีล่าสุดช่วยตรวจมะเร็งเต้านมคณะวิจัยในสหรัฐเผยว่าซอฟต์แวร์สร้างภาพเต้านมวินิจฉัยความยืดหยุ่นของก้อนเนื้อในเต้านม ช่วยให้สตรีบางคนตรวจหามะเร็งเต้านมได้โดยไม่ต้องตัดตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจ เทคนิคนี้เรียกว่าการตรวจความยืดหยุ่น ซึ่งเมื่อนำไปใช้หลังการตรวจก้อนเนื้อต้องสงสัยในเต้านมด้วยอัลตราซาวน์พบว่าสามารถวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้ถูกต้องถึงร้อยละ 98 และวินิจฉัยก้อนเนื้อไม่เป็นอันตรายได้ถูกต้องถึงร้อยละ 78

ดังนั้นการตรวจความยืดหยุ่นเสริมอัลตราซาวน์นี้จึงช่วยลดความจำเป็นที่จะต้องตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ หรือใช้เครื่องมืออื่นสร้างภาพเพิ่มเติม เป็นการลดความเครียดและภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วย และนอกจากนี้ ยังอาจลดความกังวลเกี่ยวกับการตรวจแมมโมแกรมเป็นประจำที่อาจทำให้มีการตัดตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจมากเกินความจำเป็นอีกด้วย

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต