ท่องเที่ยว

การนำของเหลวขึ้นเครื่องบิน ต้องทำอย่างไร

การนำของเหลวขึ้นเครื่องบิน ต้องทำอย่างไร
การนำของเหลวขึ้นเครื่องบิน ต้องทำอย่างไร

การนำของเหลวขึ้นเครื่องบิน ต้องทำอย่างไร

การกำหนดกฏเกณฑ์และมาตรการจำกัดการนำของเหลวขึ้นเครื่องบินของสายการบิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ทางการบินไทยสายการบินแห่งชาติ ทุกเที่ยวบิน ทั้งภายในและต่างประเทศจะเริ่มใช้มาตรการจำกัดการนำ ของเหลวขึ้นเครื่องบิน โดยก่อนหน้านี้ได้มีสายการบินชั้นนำบางสายการบินได้ประกาศใช้กฏนี้ไปบ้างแล้ว และในอนาคตทุกสายการบินก็จะเริ่มทยอยใช้กฏข้อบังคับนี้โดยทั่วกัน ดังนั้นลูกค้าของไทยฟลาย ทราเวล จำกัดและผู้โดยสารทุกท่าน ที่จะเตรียมตัวเดินทาง โปรดตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้ไว้ล่วงหน้า จะทำให้ลดขั้นตอนและไม่มีข้อติดขัด ณ วันเดินทางค่ะ

รายละเอียดมีดังนี้

  1. ของเหลว เจลและสเปรย์ ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้
  2. ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิด - ปิดผนึกได้ โดยถุงพาสติกใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตร
  3. ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นในท้องโดยสารได้เพียงคนละ 1 ถุงเท่านั้น และต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อถึงจุดตรวจค้น
  4. ของเหลวที่ได้รับการยกเว้นได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน
  5. ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสถุงปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง และควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื้อสินค้า


ขอขอบคุณ thaifly.com ภาพประกอบจากอิเตอร์เน็ต


เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ