ท่องเที่ยว

แห่จาดสารท เดือนสิบ จังหวัดกระบี่

แห่จาดสารท เดือนสิบ จังหวัดกระบี่
แห่จาดสารท เดือนสิบ จังหวัดกระบี่

kabee-art-culture-south-3-1

ประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ จังหวัดกระบี่ เป็นประเพณีที่บรรพบุรุษไทย นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เกิดความผูกพัน เชื่อมโยงคนในชุมชนให้เป็นกลุ่มชน

kabee-art-culture-south-3-2


เดี่ยวกัน สังคมชาวไทยในภาคใต้ บรรพบุรุษได้เชื่อมโยงศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติไว้หลากหลาย และหนึ่งในประเพณีเหล่านั้น คือ ประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนทำความดี มีศีลธรรม เกรงกลัวการกระทำผิด เชื่อถือว่าการกระทำที่ผิดจารีต ประเพณี ศีลธรรมเป็นบาป และอาจต้องได้รับผลบาปตาม วิถีกรรมที่กระทำไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้คนเกิดความรักในบรรพบุรุษ ให้ระลึกถึงคุณความดีที่บรรพบุรุษได้กระทำมาแก่ชนรุ่นหลัง ดังนั้นในเทศกาลนี้ คนไทยในภาคใต้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนตำบลใด ต่างก็พากันกลับมายังภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อร่วมประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบเป็นประจำทุกปี

kabee-art-culture-south-3-3ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ