วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2560

พัฒนาการของเด็กอายุ 10-12 ปี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

Development-3

พัฒนาการของเด็กอายุ 10-12 ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ควรมีพัฒนาการทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ดังต่อไปนี้

  • การฟัง ฟังแล้วสามารถเก็บใจความสำคัญได้แล้วเล่าเรื่องที่ฟังได้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือขัดแย้งอย่างถูกกาลเทศะและสุภาพ มีมารยาทในการฟัง นอกจากนี้ เน้นการฝึกใช้ความคิด รู้จักวินิจฉัยเรื่องที่น่าฟัง ทราบถึงเจตนาของผู้พูด ตลอดจนสามารถนำสิ่งที่ฟัง ไปใช้ประโยชน์ได้ และมีนิสัยที่ดี ในการฟัง คือ มีความกระตือรือร้นที่จะฟัง เรื่องที่มีประโยชน์

  • การพูด รู้จักพูดด้วยน้ำเสียงและถ้อยคำที่สุภาพชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณ์ และบุคคล มีมารยาทและรู้ระเบียบในการพูด เน้นบุคลิกภาพที่ดีในการพูด สามารถ พูด แสดงความคิดและให้เหตุผลได้ ตลอดจนเล่าเรื่องต่าง ๆ และร่วมกิจกรรมการพูด ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว มีความมั่นใจในตนเองและสนุกสนาน

  • การอ่าน สามารถอ่านได้ชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็วและคล่องแคล่ว อ่านแล้ว สามารถจะจับใจความ และรู้รสไพเราะของข้อความที่อ่าน รวมทั้งอ่านทำนองเสนาะ ได้ นอกจากนี้ ยังมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแหล่งวิทยาการ เพื่อค้นหาความรู้ และความ สามารถเลือก หนังสืออ่านที่เหมาะสม สามารถใช้วิจารณญาณ ในการวิเคราะห์เรื่อง ที่อ่านได้ นำเรื่อง จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การเขียน สามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องรวดเร็ว อ่านง่ายมีระเบียบ เน้นการ เขียน ตัวหวัดแกมบรรจง โดยฝึกให้เขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น และสื่อความใน รูปแบบ ต่าง ๆ เช่น คำขวัญ คำโฆษณา จดหมาย การบันทึกรายงาน จากการอ่าน การค้นคว้า เรียงความ ย่อความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ ทั้งในรูปร้อยแก้ว และร้อยกรอง ให้มีนิสัย ชอบรวบรวม จดบันทึกเพื่อเตือนความจำ และเป็นหลักฐานใน การค้นคว้า ภายหลัง ตลอดจนสามารถนำความรู้ และทักษะการเขียนไปใช้ในชีวิต ประจำวันอย่างเหมาะสม

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารรักลูก ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตบทความน่าสนใจ

ของใช้จำเป็นสำหรับลูกน้อย วางแผนยังไงดี

พัฒนาการของทารกอายุ 6-9 เดือน

คุณแม่ Low fat เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

อาหารเด็ก..ซุปฟักเขียว

อาหารเด็ก..Apple Soup

การดูดกระตุ้นของลูกรัก สร้างน้ำนมที่เพียงพอ


แอร์บ้าน0% แค่มีทะเบียนบ้านก็ผ่อนได้

ค้นหา